BİR PARSELDE BİRDEN FAZLA BİNA BULUNMASI HALİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGUL

BİR PARSELDE BİRDEN FAZLA BİNA BULUNMASI HALİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI   1-Bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapıların tamamının riskli yapı olarak tesbit edilmiş olması halinde, yürütülecek uygulamalara, yapının paydaşı olup olmadıklarına bakılmaksızın, sahip oldukları arsa payları oranında bütün maliklerin yüzde elli biri çoğunluğuyla karar verilir. Somut olayımızda, Körfez sakinleri, kesinleşmiş yargı kararı ile, bu parselin yüzde elli birinden fazla hisseye sahip bulu...


İstanbul Asliye 20. Hukuk Hakimliğine

DOSYA NO:2021/406   İstanbul Asliye 20. Hukuk Hakimliğine KONUSU                                            : Davalının 22.02.2024 tarihli dilekçesine cevap ve bazı diyeceklerimizdir. CEVAPLARIMIZ                :                                                                1-Davalı daha hala ISLAH kavramından söz etmektedir. Yani, bugüne kadar defalarca tekrar ettiğimiz halde, BELİRSİZ ALACAK DAVASI ve ISLAH arasındaki farkı anlayamadılar. Bizim davamız belirsiz alacak davasıdı...


Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine

DOSYA NO: 2023/319   Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine ÖZÜ                                      : Davalının 14.03.2024 tarihli bilirkişi raporuna itiraz dilekçesine cevaptır. CEVAPLARIMIZ :                                                1-Daha önce de arzettiğimiz gibi; bendeniz sayın Bilirkişileri, inceleme ve dosyayı alma safhalarına da hiç iştirak etmediğim için, yüzlerini bile bilmediğim ve hayatımda hiç karşılaşmadığım zevattır. Binaenaleyh, bu zevatın benim tarafımı tuttu...


İstanbul Asliye 20. Hukuk Sayın Hakimliğine

DOSYA NO : 2021/406 İstanbul Asliye 20. Hukuk Sayın Hakimliğine   ÖZÜ                                      : Davalının 22.02.2024 tarihli dilekçesi ile, 29.02.2024 tarihli dilekçelerine cevaptır. CEVAPLARIMIZ                :                                                1-Davalı 29.02.2024 tarihli dilekçesinde, Bakırköy icra dairesi marifetiyle o davalı hakkında icra takibi yaptığımı ve karşı taraftan vekalet ücretimi tahsil ettiğimi iddia etmekte ise de, böyle bir iddianın utan...


Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine

DOSYA NO: 2023/319 Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine KONUSU                                                            : Davalının 24.01.2024 tarihli dilekçesine cevaptır. CEVAPLARIMIZ                                                :                 1-Bir kimsenin ar damarı çatlamışsa, onun için artık hiçbir sınır yoktur. NE ALLAHTAN KORKUSU, ne de kuldan utanması kalır. Davalının birbiri peşi sıra sıraladığı ahlaksızca yalanları okudukça, gerçekten söyleyecek laf bulamıyor ve bir...


Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine

DOSYA NO: 2023/319 Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine ÖZÜ                                      : Bazı beyanlarımızdır. BEYANLARIMIZ                                :                                                1-Daha önceki dilekçelerimizde, yargısal ve bilimsel görüşleri arzetmiştik. Bu kez de, daha önce kendilerinden görüş aktarmadığımız bir başka yazarın görüşlerini sunacağız. -Miras bırakanın muvazaalı hukuki işlemlerinin unsurları, görünürdeki işlem, muvazaa anlaşması, mi...


6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA ...

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA YASA GEREĞİ YAPILAN YIKIMLAR MÜLKİYET HAKKININ İHLALİNİ TEŞKİL EDER Mİ ? ÖZET                                     : 6306 SAYILI YASA MUCİBİNCE yapılan bazı yıkımlar, bazı kesimler tarafından mülkiyet hakkına tecavüz gibi gösterilmek isteniyor ve bu hususta bazı davalar açılarak yıkımların durdurulması talebinde bulunuluyor. Oysa, bu yıkımlar, bazı zorunlu haller dışında daima yıkılacak binaların maliklerinin rızası ile yapılma...


Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine

DOSYA NO: 2023/319 Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine   ÖZÜ                                      : Son ara kararının 3. ve 4. bentleri mucibince yapılan araştırmalar ve ilgili dairelerce verilen cevaplar hakkında beyanlarımız ve sair diyeceklerimiz. BEYANLARIMIZ : 1-            (……TÜM HUKUK SİSTEMLERİNİN KABULÜNE GÖRE, HİÇKİMSE KENDİ YAPTIĞI HİLELİ ANLAŞMADAN VE HAKSIZLIKTAN KISMEN DE OLSA KENDİNE ÇIKAR SAĞLAYAMAZ. ÖRNEĞİN BAKIP GÖZETME KEYFİYETİ MUVAZAALI İSE, TAŞINMAZ MAL MÜLK...


Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine

DOSYA NO: 2023/364   Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine ÖZÜ                                      :Davalının, bilirkişi raporuna itiraz dilekçesine cevaptır. CEVAPLARIMIZ :                                                1-Davalıların yalan söyleme hususundaki yetenekleri ile mental kapasiteleri arasında önemli fark bulunduğu için, esen rüzgara göre salladıkları yalanları unutuyorlar ve her seferinde başka bir beyanda bulunuyorlar. Böylece nasıl bir karakter yapısına sahip bulundu...


İstanbul Asliye 9. Ticaret Mahkemesi Sayın Başkanlığına

DOSYA NO:2023/406   İstanbul Asliye 9. Ticaret Mahkemesi Sayın Başkanlığına ÖZ Ü                                     : Sayın bilirkişilere izahat dilekçesine ek dilekçe BEYANLARIMIZ :                                                1-Davalının başında bulunan değerli uzman bilirkişinin raporunu sunmuş ve gerekli açıklamayı da yapmıştım. Bu kerre bu izahatıma küçük bir ekleme yapmak istiyorum.                                                2-bilindiği gibi, sunduğum bu uzman rapo...


İstanbul Asliye 9. Ticaret Mahkemesi Sayın Başkanlığına

DOSYA NO: 2023/406   İstanbul Asliye 9. Ticaret Mahkemesi Sayın Başkanlığına   ÖZÜ                                      : Uzman bilirkişi raporunun sunulmasından ibarettir. BEYANIMIZ                        : 1-            Muhterem mahkemeye, bilirkişilere izahat dilekçemizin ekinde bir UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU sunuyorum. Bu raporda, müflis bankanın hakim or8taklarının üç kağıtları ile, iflas masasından alacaklı olduğumuz bertafsil anlatılmaktadır. 2-            Raporu tanzim e...


BİLİRKİŞİLERE VERİLECEK İZAHAT

BİLİRKİŞİLERE  VERİLECEK İZAHAT   Taraflar arasında fiduciary işleminden kaynaklanan bir ilişki bulunmadığı gibi, bir mevduat ilişkisi de yoktur. Mevduat ilişkisi bulunmadığını davalı kendisi de kabul ve ikrar etmektedir. Bu İLİŞKİNİN MEVCUT OLMADIĞINI KANITLAYAN BELGELER İSE, BİZATİHİ TMSF’NİN KENDİ MÜFETTİŞLERİNİN TANZİM ETTİĞİ VE RAF TEMİZLİĞİ ADINI VERDİKLERİ RAPOR, DİĞER RAPOR VE AĞIR CEZA MANKEMELERİNİN MÜFLİS BANKANIN HAKİM IORTAKLARI HAKKINDA VERDİĞİ MAHKUMİYET KARARLARIDIR. ORT...


Paylaş