DOSYA NO: 2023/319

Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine

ÖZÜ                                      : Bazı beyanlarımızdır.

BEYANLARIMIZ                                :

                                               1-Daha önceki dilekçelerimizde, yargısal ve bilimsel görüşleri arzetmiştik. Bu kez de, daha önce kendilerinden görüş aktarmadığımız bir başka yazarın görüşlerini sunacağız.

-Miras bırakanın muvazaalı hukuki işlemlerinin unsurları, görünürdeki işlem, muvazaa anlaşması, mirasçılardan mal kaçırma amacı ve gizli işlemdir. Miras bırakanın muvazaalı hukuki işlemlerinde görünürdeki işlem, miras bırakanın mirasçısı veya üçüncü kişi ile anlaşması sonucunda, diğer mirasçılardan veya alacaklılarından mal kaçırmak amacı ile gerçekleştirdiği, tarafların gerçek iradeleri ile uyumlu olmayan hüküm ve sonuç doğurmasını istemedikleri işlemdir. Miras bırakanın muvazaalı hukuki işlemlerinde, miras bırakan ile üçüncü kişi veya mirasçılardan birisi, görünürdeki işlemin kendi aralarında hüküm ve sonuç doğurmayacağı, bu işlemin mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla yapıldığı ve asıl hüküm ve sonuç doğurmasını istedikleri  işlemin görünürde işlemi değiştirmek suretiyle kararlaştırdıkmları gizli işlem olduğu konusunda anlaşmaya varırlar. Yargıtay 1. hukuk dairesi 20.10.2015 tarih ve 2015/13227 sayılı kararında, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı davanın kabul edilebilmesi için, miras bırakanın temliki yaparken, mal kaçırmayı amaçladığının kanıtlanması zorunludur diyerek, mal kaçırma amacının aranması  gerektiği yönünde görüş bildirmiştir……… Miras bırakanın muvazaalı hukuki işlemlerinde gizli işlem, bağışlama sözleşmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Miras bırakanın asıl amacının bağışlamak olduğu, ancak mirasçılardan mal kaçırmak için, bu sözleşmeyi satış veya ölünceye kadar bakma vaadi gibi sözleşmelerin arkasına gfizlediği görülmektedir. ( Doç. Dr. Selin Sert SÜTÇÜ, miras bırakanın muvazaalı hukuki işlemleri ve sonuçları, ocak 2024 bası, sh.68-72). Yargıtay, MUVAZAANIN SÖZ KONUSU OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ BAKIMINDAN, MİRAS BIRAKANIN TAŞINMAZI SATMASI VEYA HUKUKİ İŞLEME KONU ETMESİNİ HAKLI GÖSTERECEK BİR SEBEBİN VAROLMASINI DA ARAMAKTADIR. (14./6.2006 TARİH,2006/360 ESAS SAYILI KARAR)( sütçü,a.g.e.sh.73)

                                               2-Gelelim somut olayımızdaki ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE (tapuda gözüken işlem). Ölünceye kadar bakma sözleTBK.nun 611.hükmünde, BAKIM BORÇLUSUNUN, BAKIM ALACAKLISINI ÖLÜNCEYE KADAR BAKIP, GÖZETMEYİ, BAKIM ALACÇAKLISININ DA BİR MAL VARLIĞINI VEYA BAZI MAL VARLIĞI DEĞERİNİ ONA DEVRETME BORCU ÜSTLENDİĞİ SÖZLEŞME OLARAK TANIMLANMIŞTIR……… sözleşmenin tarafları, bakım alacaklısı ve bakım borçlusudur. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin en bilinen unsuru, bakım borçlusunun, bakım alacaklısına yaşadığı sürece bakıp,gözetme borcudur. Bakma borcunun kapsamı, bakım alacaklısını besleme, yedirme, içirme, giydirme ve barındırma edimleridir. Gözetme edimi ise, bakım alacaklısının sağlığına özen gösterme, hastalanırsa, tıbbi muayeneye götürme, tahlil, teşhis, tedavi, ameliyat ile ilaçlarını sağlama ve temin etmedir. ( SÜTÇÜ,a.g.e.sh.106-107) Sözleşmenin tarafları olan bakım alacaklısı ve bakım borçlusu, bakım borçlusundan kendisine hayatı boyunca bakmasını velya bakımını sağlamaya yönelik edimlerde bulunmasını ve BU EDİMLER YERİNE GETİRİLDİĞİ TAKDİRDE, mal varlığı değerlerinin tamamı veya bir kısmını devretme borcu altına gireceğini taahhüt etmektedir. Bakım borçlusu ise, bakım alacaklısına hayatı boyunca bakma, gözetme karşılığında kendisine mal devri yapılmasını talep yetkisine sahip olacaktır. ( SÜTÇÜ,a.g.e.sh.107-108)

-Somut olayımızda, davalının ölünceye kadar bakma vaadini hiçbir zaman yerine getirmediği ve getirmesinin de mümkün olmadığı, zira, davalının davacı eşimin yanında gece de kalmak suretiyle çalıştığı ve maaşı ile SGK primlerinin eşim müvekkilem tarafından yatırıldığı SGK kayıtları ile sabittir. Beri yandan, mütev effa muris HİÇ HASTA OLMAMIŞ VE ÖLÜNCEYE KADAR HİÇKİMSE TARAFINDAN BAKILMAMIŞTIR. Yaşadığı sürece hastahaneye dahi gitmemiş, buna lüzum olmamıştır. Öldüğü güne kadar, hergün devam ettiği KAFEYE gittiği de sabittir. Bu husus şahit marifetiyle isbat olunacaktır. Diğer taraftan, BİZZAT DAVALI TARAFINDAN İBRAZ OLUNAN VE BİLAHERE HİÇ UTANMADAN, İBRAZ ETTİKLERİ BELGE İÇİN GEÇERSİZDİR DEDİKLERİ MÜBREZ BELGEDEN ÇOK AÇIK OLARAK ANLAŞILDIĞI ÜZERE, MURİSİN TÜM MAL VARLIĞINI DAVALIYA BAĞIŞLADIĞINI VE KANUNEN MÜMKÜN OLDUĞU TAKDİRDE MAAŞINI DAHİ DAVALIYA BAĞIŞLAYACAĞI NET BİR BİÇİMDE ANLAŞILMAKTADIR. Bir başka deyişle, ASIL İŞLEMİN BAĞIŞLAMA OLDUĞU VE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TÜMÜYLE MUVAZAA OLDUĞU ŞEKSİZ VE ŞÜPHESİZ OLARAK ORTAYA ÇIKMIŞTIR.

-ÖĞRETİDE HAKİM OLAN GÖRÜŞ GEREĞİNCE, MUVAZAALI HUKUKİ İŞLEM HÜKÜM DOĞURMAZ. BU HÜKÜMSÜZLÜK İSE BUTLANDIR. MUVAZAALI HUKUKİ İŞLEMİN SONUCUNUN BUTLAN OLARAK KABUL EDİLMESİ İLE BİRLİKTE, SÖZLEŞME KONUSU İŞLEME BAĞLI OLAN TÜM SÖZLEŞME VE HAKLAR DA BUTLANIN VARLIĞI SEBEBİYLE HÜKÜM VE SONUÇ DOĞURMAMAKTADIR. HUKUK İŞLEM MUVAZSAALI OLDUĞU İÇİN, MUVAZAANIN HERKES TARAFINDAN, HATTA DAVADA HAKİM TARAFINDAN DA İLERİ SÜRÜLMESİ MÜMKÜNDÜR. HAKİM TARAFINDAN BUNLARIN RESEN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI TÜRK-İSVİÇRE HUKUKUNDA HAKİM OLAN GÖRÜŞTÜR……….. YARGITAY KARARLARINDA MUVAZAAYA UYGULANACAK YAPTIRIMIN BUTLAN (KESİN HÜKÜMSÜZLÜK)  OLMASI GEREKTİĞİ İFADE EDİLMİŞTİR.( DAİRE VE NUKUK GENEL KURUL KARARLARI 543 SAYILI DİP NOTUNDA BELİRTİLMİŞTİR).( SÜTÇÜ,a.g.e.sh168-169)

-Görülüyor ki, daha önce arzettiğimiz yargısal ve bilimsel görüşlerle, bu kerre arzettiğimiz doktriner ve yargısal görüşler yekdiğeri ile tam bir ayniyet arzetmektedir. Bu hale göre, davamızın kabulü ile, yapılan işlemin MUVAZAA NEDENİYLE YOK FARZERİLMESİ VE BU YOLDA BİR KARAR İTTİHAZI GEREKLİ GÖRÜLMEKTEDİR. KEYFİYETİ BİLVEKALE, SAYGI İLE ARZEDERİM.

Davacı vekili

Av.Ünal SOMUNCUOĞLU

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.

Paylaş