HUKUKİ MÜTALAAYA HADDİNİ BİLDİRME CEVABI

HUKUKİ MÜTALAAYA HADDİNİ BİLDİRME CEVABI   İstanbul asliye 13.ticaret mahkemesi sayın Başkanlığına   ÖZÜ                           :Kimlikleri ve mensub oldukları kurumun tarafımca                                    Bilinmediği şahıslarca düzenlenmiş ve adına HUKUKİ                                    MÜTALAA denen belgeye karşı beyanlarımızdır.   BEYANLARIMIZ:                                    1-Bir sürü safsata içeren söz konusu belgenin,ihticaca salih bir belge olma...


Bir Islah Kararından Rücu Talebi

DOSYA NO:2014/1272   İstanbul asliye 13.ticaret mahkemesi sayın Başkanlığına   ÖZÜ                           : 30.05.2019 tarihli celsede ittihaz olunan ara kararlarının 1.                                    Ve 2.bentlerinden rücu isteminden ibarettir.   BEYANLARIMIZ :                                    1-Meseleye evvela İKRAR kavramının izahı ile gireceğim.İkrar,davalının,davacının ileri sürdüğü vakıaların doğruluğunu,davacının da davalının ileri sürdüğü vakıaların doğru...


BİR İSTİNAF DİLEKÇESİ

BİR İSTİNAF DİLEKÇESİ İflas eden TYT BANK ‘a bir müvekkilimin yatırdığı paranın,o banka iflas edince,iflas idaresi tarafından bankanın iflas masasına kaydedilmesi üzerine,iflas masası aleyhine İSTİHKAK DAVASI  açıldı.Uzun süren bir yargılama sürecinden sonra, İCRA HUKUK MAHKEMESİ,istihkak davasının reddine karar verdi.Bu karar,esas bakımından son derece yanlış olduğu gibi,usul bakımından da akıl almaz derecede hatalı ve yasalara aykırı bir karardı.Bu nedenle karar tarafımca istinafa sevkedile...


TÜRK VE İSVİÇRE BORÇLAR KANUNLARINDA ZAMANAŞIMI VE TAKASLA İLGİLİ...

TÜRK VE İSVİÇRE BORÇLAR KANUNLARINDA ZAMANAŞIMI VE TAKASLA İLGİLİ İKİ HÜKMÜN ELEŞTİRİSİ   ANAHTAR KELİMELER :zamanaşımı,takas,davanın zamanaşımı,alacağın zamanaşımı,borcun sona ermesi,dava hakkının sona ermesi )   I-Türk borçlar kanununun 146.maddesinde,( KANUNDA AKSİNE HÜKÜM OLMADIKÇA,HER ALACAK ON YILLIK ZAMANAŞIMINA TABİDİR.)hükmü yer almaktadır.Buna mukabil,aynı hükmün karşılığı olan İsviçre borçlar kanununun 127.maddesinde,( FEDERAL MEDENİ KANUNDA AKSİ BELİRTİLMİŞ OLMADIKÇA,HER ...


KONUSU PARA OLAN İNANÇLI İŞLEMLERDE İNANILANIN İFLASI HALİNDE ...

KONUSU PARA OLAN İNANÇLI İŞLEMLERDE İNANILANIN İFLASI HALİNDE İNANANIN HUKUKİ DURUMU   GİRİŞ                         : Bu konu,1990 lı yılların başında son derece revaçta olan ve bazı bankalarca İNANÇLI İŞLEM SÖZLEŞMESİ (fiduciary agreement) adı altında yürütülen bir işlemde,o bankaların,bir taraftan devleti,diğer taraftan müşterilerini aldatması ile sonuçlanan bir hukuki aldatmacayı gerçek yüzü ile ortaya koymak ve bilahare Devletçe yapılan yanlış işlemler sonucu müşterilerin nasıl zarara...


ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN S.G.K. PRİM BORÇLARINDAN ....

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN  S.G.K. PRİM BORÇLARINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU   Anahtar kelimeler:Anonim şirket,yönetim kurulu,prim borcu,kanuni temsilci,temsil,ilzam ve imza yetkisi,sorumluluk   GİRİŞ                         :Sosyal güvenlik kurumu,anonim şirketlerin ödenmeyen prim borçlarından dolayı,şirketin tüm yönetim kurulu üyelerine ödeme emri göndermekte ve ödeme emrini tebellüğ eden yönetim kurulu üyeleri,tabellüğü takibeden yedi gün zarfında İş mahkemesinde ÖDEME EMRİ...


ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARINDAN...

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARINDAN DOĞAN SORUMLULUKLARI   Anahtar kelimeler :anonim şirket,vergi borcu,yönetim kurulu,sorumluluk,kusur   GİRİŞ                         :Anonim şirketler,şirket faaliyetlerinden doğan vergi borçlarının asli sorumlusudur.Lakin bu şirketler,kanuni temsilcileri tarafından idare ve temsil edildiklerinden,vergi sorumluluğu açısından vergi yasaları bu kişileri de gelir vergisi ve buna bağlı gecikme cezası v.s.gibi amme alacakl...


FACTORİNG DAVALARINDA BİLİRKİŞİLER TANZİM EDECEKLERİ RAPORLARINDA....

FACTORİNG DAVALARINDA BİLİRKİŞİLER TANZİM EDECEKLERİ RAPORLARINDA BELLİ BAŞLI HANGİ HUSUSLARA AÇIKLIK GETİRMELİDİRLER ?   -Factoringle ilgili ihtilaflar,özel bir bilgi gerektiren ve çok önemli hususların açıklığa kavuşturulmasını gerektiren çokr özel davalardır.Bu davalarda bilirkişilere çok önemle görevler düşmekte ve bilirkişilerin de bu görevleri büyük bir dikkat ve ihtimamla incelemeleri gerekmektedir.Burada,elimizden geldiği ve bilgimizin yettiğince,sayın bilirkişilere yardımcı olmak ...


FACTORİNG İŞLEM VE SÖZLEŞMESİNE KISA BİR BAKIŞ

FACTORİNG İŞLEM VE SÖZLEŞMESİNE KISA BİR BAKIŞ     GİRİŞ : -FACTORİNG  ile ilgili olarak yabancı ve yerli doktrinde hatırı sayılır  miktarda ve çok değerli eserler verilmiştir.Bütün bu eserler bu konu ile ilgilenen kimseleri doyurucu şekle aydınlatabilecek nitelikte eserlerdir.Lakin yaptığım araştırmada,2014 yılından sonra yazılmış herhangi bir kitap ve makaleye rastlamadığımı söyleyebilirim.Kitaplar konusunda değil amma,makaleler konusunda yanılmış olabilirim.Çünkü internet dışında ...


TÜRK HUKUKUNDA KEFALET SİGORTASI

TÜRK HUKUKUNDA KEFALET SİGORTASI     GİRİŞ  : -Kefalet sigortası Türk hukukuna ,hazine müsteşarlığı tarafından düzenlenen ve 1.şubat.2014 yılında yürürlüğe giren KEFALET SİGORTASI GENEL ŞARTLARI adı verilen bir hukuki düzenleme ile girmiştir.Bu düzenleme ile,evvelce ,bankalarca tanzim edilen TEMİNAT MEKTUPLARINA,bir alternatif veya ek olarak sigorta şirketlerince düzenlenen teminat mektupları gündeme gelmiştir.Böylece,bankaların kredi limitleri ve karşılık ayırma sınırları rahatlatıl...


KREDİ GARANTİ FONU (KGF)

KREDİ GARANTİ FONU (KGF)   Kredi garanti fonu,mazisi oldukça yeni bir kredi kefalet sistemidir.Bu sistemde,banka kredisine ihtiyaç duyup ta ekonomik şartları buna müsait olmayan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) KGF kefaletiyle bankalardan kredi alma imkanına kavuşmaktadırlar.KGF bu işlemde,bankadan kredi alan işletmenin,tabir caiz ise,MÜTESELSİL KEFİLİ olmaktadır.Bu sistem sayesinde,bankaların kredi limitleri de büyük ölçüde artmakta,zira KGF kefaleti sayesinde,bankaların sermaye ye...


TMSF ve Bazı Kamu Kuruluşlarına Açılan Davalarda Harç

İstanbul 23.icra hukuk Mahkemesi sayın Hakimliğine   ÖZÜ                           :Dava harcı ile ilgili beyanlarımızdır.   BEYANLARIMIZ      :                                    1-5018 sayılı yasaya ekli 1 sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri aleyhine açılacak davalar ile,öİstanbul 23.icra hukuk Mahkemesi sayın Hakimliğine   ÖZÜ                           :Dava harcı ile ilgili beyanlarımızdır.   BEYANLARIMIZ      :                      ...


Paylaş