DOSYA NO:2014/1272

 

İstanbul asliye 13.ticaret mahkemesi sayın Başkanlığına

 

ÖZÜ                           : 30.05.2019 tarihli celsede ittihaz olunan ara kararlarının 1.

                                   Ve 2.bentlerinden rücu isteminden ibarettir.

 

BEYANLARIMIZ :

                                   1-Meseleye evvela İKRAR kavramının izahı ile gireceğim.İkrar,davalının,davacının ileri sürdüğü vakıaların doğruluğunu,davacının da davalının ileri sürdüğü vakıaların doğruluğunu kabul etmesi demektir.( İKRAR EDEN KURAL OLARAK İKRARINDAN DÖNEMEZ.YANİ İKRARI İLE BAĞLIDIR.YALNIZ,İKRAR EDEN,İKRARIN MADDİ BİR HATADAN KAYNAKLANDIĞINI İSBAT EDEREK İKRARINDAN DÖNEBİLİR.(HMK.md.188/2)…………İKRAR KESİN DELİLDİR.YANİ,LEHİNE İKRAR YAPILAN TARAF,ARTIKDELİL GÖSTERMEK VE O VAKIAYI İSBAT ETMEK ZORUNDA DĞİLDİR.HAKİM DE İKRARLA BAĞLIDIR………….KARŞI TARAFIN İLERİ SÜRDÜĞÜ BİR VAKIANIN KAYITSIZ ,ŞARTSIZ DOĞRU OLDUĞUNU BİLDİRMEYEBASİT İKRAR DENİR.)(Prof.Dr.Baki KURU,istinaf sistemine göre yazılmış medeni usul hukuku.2016 bası,sh.337-338)

-Davalı,ESASA CEVAP DİLEKÇESİNİN 1,BENDİNDE,ÇOK AÇIK OLARAK,TARAFLAR ARASINDA TEK SATICILIK (yetkili satılık)SÖZLEŞMESİ OLDUĞUNU İKRAR ETMİŞTİR.Bu aşamadan sonra artık,(BU SÖZLEŞME TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ DEĞİLDİR.YA DA TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ OLSA DA,ÜRETİCİNİN  O BÖLGEDE BİZZAT SATIŞ YAPMA HAKKI VARDIR GİBİ SAFSATALARIN TARTIŞILMASI MÜMKÜN OLMADIĞI GİBİ,BU HUSUSULARIN ISYAH YOLU İLE GÜNDEME GETİRİLMESİ DE MÜMKÜN DEĞİLDİR.Bilindiği gibi,hakimin kanun yapma hakkı,sadece,hakkında kanuni bir hüküm bulunmayan hallere münhasırdır.(M.K.md.1)Bunun dışında,hakim,mevcut kanunlara harfiyyen uymak zorunda olup,keyfi ve kanuna aykırı hükümler veremez.

-Beri yandan,30.05.2019 tarihli celseden önce,muhterem mahkemeye sunduğum dört adet dilekçede belirttiğim üzere,gerek doktrin ve gerekse yargısal içtihatlar,KÖTÜ NİYETLİ ISLAHI KABUL ETMEMEKTE VE ISLAH YOLU İLE, DİĞER TARAFIN KAZANILMIŞ HAKLARINI İHLAL EDEMEYECEKLERİNİ AÇIKÇA VURGULAMAKTADIRLAR.Özellikle de,ZAMANAŞIMI DEFİNİN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİNİ İFADE ETMEKTEDİRLER.Muhterem Mahkemenin,kendilerine yazılı olarak sunduğumuz bu kaynakları yok farzetmesi mümkün değildir.Sakın ola ki,olayda zamanaşımının var olduğu ve ben bundan kaçındığım için,bu hükümlerin arkasına saklanıyorum sanılmasın.Dosyaya sunduğum belgeler,bunun asla varit olmadığını isbat eder niteliktedir.Ne var ki,HAKSIZ VE YASA ,YARGISAL HÜKÜMLER VE DOKTRİNE AYKIRI BİR ISLAH TALEBİNİ KABUL ETMEDİĞİM İÇİN,BU KONUDA CEVAP VERMEKTEN İMTİNA EDİYORUM.Dava açıldıktan altı yıl sonra başvurulan bir ıslah talebinin iyi niyetli olduğuna inanmak mümkün değildir.Meğer ki,davalı koruma altında olsun.

-Ayrıca,muhterem mahkeme,davalının ıslah telebini kabul ederken,TEMİNAT OLARAK ,davalının 7.500 lira,yazı ile tekrar ediyorum,YEDİ BİN BEŞ YÜZ LİRA yatırmasına karar vermiştir.HMK.nın 178/1 maddesi çok açıktır.Islah eden taraf,yargılama giderlerinin dışında,KARŞI TARAFIN UĞRADIĞI VEYA UĞRAYABİLECEĞİ ZARARLARI KARŞILAMAK ÜZERE HAKİM TEMİNAT TAKDİR ETMEK ZORUNDADIR.Yani buradaki takdir hakkı KEYFİ DEĞİL,KARŞI TARAFIN UĞRADIĞI VEYA UĞRAMASI MUHTEMEL ZARAR ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR.Bizim zararımız bilirkişi raporu ile belli olmuştur.Bunun tutarı da takriben ON MİLYON AMERİKAN DOLARIDIR.Şimdi,haklı olarak muhterem mahkemeye şu  soruyu sormak zorundayım.Bu 7.500 lira NEYİN TEMİNATIDIR ?Böyle bir karar,benimle alay etmek anlamına gelir ki,ben muhterem Başkanımın benimle alay etmeyeceğini bilirim.O zaman bu neyin nesidir ?Bir an için düşündüm ki,acaba muhterem mahkeme,davalı yerine teminatı bizim yatırmamıza karar vermediği için sevinmeli miyim ?

                                   2-Muhterem mahkeme ara kararının 2.bendinde,benim bir açıklama yapmamı emretmektedir.Islah dilekçemde,yabancı para kuru üzerinden kaç para ıslah harcı yatırmışım ?

-Ben şimdiye kadar hiç ıslah talebinde bulunmadım ki,ıslah harcı yatırayım.Bunu,muhterem mahkemeye dahaönce de arzetmiştim ama,anlaşılan unutulmuş.Benim davam,dava dilekçeme bir göz atıldığı zaman anlaşılır ki,HMK nın 107.maddesine tevfikan açılmıştır.Bu kavram daha önce Türk hukukunda mevcut değil idi.Yeni yasa ile gündeme geldi.Bizim davamız belirsiz alacak davasıdır ve alacak miktarının  TAM ve KESİN olarak belirlenemediği davalarda başvurulan bir hukuki yoldur.( BU HALDE,DAVACININ BİR DEFA İÇİN BAŞVURMA HAKKI OLAN ISLAH YOLUNA BAŞVURLASINA GEREK YOKTUR……..YANİ BELİRSİZ ALACAK DAVALARINDA,DAVACI ALACAKLININ ISLAH HAKKI SAKLI KALMAKTADIR.BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA DAVACI,BİR DEFALIK ISLAH YETKİSİNİ KULLANMADAN,DAVA KONUSU YAPTIĞI MİKTARI ARTTIRABİLİR………..BUNDAN BAŞKA,ISLAHTA,DAVACININ YARGILAMA GİDERLERİ VE KARŞI TARAFIN ZARARINI ÖDEMESİGEREKİR.OYSA BELİRSİZ  ALACAK DAVASINDA BÖYLE BİR ŞART YOKTUR…….)(Prof.Dr.Baki KURU,a.g.e.,sh.221-222)

-Şayet tanımadığım,bilmediğim bir mahkemede olsa idim ve değerli Başkanım ve üyelere güvenmese idim,derdim ki,bu mahkeme kimin haklı,kimin haksız olduğuna bakmadan,peşinen davalıyı haklı çıkarmaya gayret ediyor ve bu yoldaki kararını çoktan verdiği için,bir takım hukuk dışı ara kararları ile bu amaca doğru hızla yol alıyor.Lakin,ben hem Başkanımı ve hem de çok sevdiğim sayın üyeleri ki,tahkikatı son derece başarılı bir biçimde yürüttüler,iyi tanıdığım için,böyle bir ihtimalin varit olmadığını biliyorum.

SONUÇ                     :Maruz nedenlere binaen,

                                   1-Davalının ıslah hakkı bulunmadığı için,ıslah telebinin reddi ile,kabule ilişkin son ara kararının 1 numaralı bendinden rücu edilmesine

                                   2-Herşeye rağmen ıslah talebi kabul edilecek ise,yasaya uygun şekilde,bilirkişi raporunda belirlenen zararamızın miktarı olan on milyon Amerikan dolarının teminat olarak yatırılmasına,aksi halde ıslah talebinin reddine

                                   3-Davamız HMK 107.maddeye göre açıldığı için,ıslah için geçerli olan,ıslah giderleri ve teminat yatırmaktan muaf bulunduğumuzdan,ara kararının 2.bendinden de rücu edilmesine

                                   4-Davalının son duruşma günü sunduğu hukuki mütalaa başlığı altındaki talihsiz belgeyi kaleme alan lejyonerlere cevap hakkımı saklı tuttuğum için,bu hakkımı bilahare kullanacağımı arzeder ve talebim veçhile karar verilmesini bilvekale,saygılarımla arz ve istirham ederim.03.06.2019

Davacı Vekili

Av.Ünal SOMUNCUOĞLU

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.

Paylaş