BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI VE KONTRGARANTİ SÖZLEŞMELERİ

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI VE KONTRGARANTİ SÖZLEŞMELERİ                           1-Bankalar,talep sahibi lehdar lehine,lehdarın iş ilişkisi nedeniyle gösterdiği muhataba hitaben bir teminat mektubu tanzim eder ve lehdarın muhataba karşı yüklendiği edimin yerine getirilmemesi halinde doğan zararı karşılayacağını muhataba taahhüt eder.Bankanın,lehdarın ademi ifası nedeniyle teminat mektubu bedelini muhataba tazmin etmesi halinde,lehdara rücu edebilmek için lehdarla bir kon...


BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN BİR YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ...

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN BİR YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI ELEŞTİRİSİ                                 BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN                       BİR YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI ELEŞTİRİSİ   I- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu  2004/4-351 E. , 2004/339 K. Ve 09.06.2004 tarihli kararında özetle şu sonuca varmıştır.(……Dava, kredi alacağı için ihtiyati haciz talebinde bulunan İş Bankası’nın ,yine kendi kendine düzenlediği teminat mektubunu , teminat olara...


BİR BANKANIN SOMUT GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDE TEMİNAT MEKTUPLARI VE ...

BİR BANKANIN SOMUT GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDE TEMİNAT MEKTUPLARI VE AKREDİTİFLERLE İLGİLİ BAZI HÜKÜMLERİN İNCELENMESİ 1-Konuya girmeden evvel,anılan somut banka genel kredi sözleşmesinin KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI  matlablı 2.4.maddesine değinmek isterim.Söz konusu hükümde aynen(….Banka,müşterinin kredi kullandırım talebine istinaden ilgili kredinin koşullarını saptayacak olup,müşterinin bu koşulları kabul etmesi halinde banka ilgili krediyi kullandırabilecektir…)Bu hükümden açıkça an...


TEMİNAT SENETLERİ VE BİR YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI ELEŞTİRİSİ

TEMİNAT SENETLERİ VE BİR YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI ELEŞTİRİSİ                           1- Yüksek Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun E.2010/19-67,K.2010/99 sayı ve 24.02.2010 tarihli kararında aynen(……..Davacı vekili,müvekkilinin davalı şirkete ticari ilişkiden doğan borcun teminatını teşkil etmek üzere bir adet bono verdiğini ,bononun üzerinde teminat kaydı bulunduğunu ,teminat senedinin şirket tarafından ortağı NY’ye ciro edilerek bu davalı tarafından takibe konu yapıldı...


BANKALARIN GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE GENEL İŞLEM KOŞULLARI (2)

BANKALARIN GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE GENEL İŞLEM KOŞULLARI (2)     GİRİŞ: I- Bankaların genel kredi sözleşmeleri, bankalar tarafından peşinen ve bütün hükümleri büyük bir dikkatle, sadece bankaların menfaatlerini korumak amacıyla hazırlanan ve kredi müşterilerinin, kredi almak istiyorlarsa, bu sözleşmede en ufak bir değişiklik yapamadan kabul etmek zorunda oldukları bir sözleşme tipidir. Bu gibi sözleşmelere doktrinde İLTİHAKİ AKİT (contrat d’adhesion) KİTLE AKİTLERİ (contrat de ...


6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE....

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ DEFTERLERİN İBRAZI VE DELİL OLMA NİTELİKLERİ    -Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleri ile mal varlığı durumunu Türkiye Muhasebe standartlarına ve 6102 sayılı yasaya göre, açıkça görülebilir şekilde ortaya koymak zorundadır.(T.T.K.md.64)   -Tutulması gereken ticari defterlerin bir kısmı bu yasada ismen belirlenmiştir. Bunlarda, YEVMİYE DEFTERİ, DEFTERİ KEBİR, ENVANTER DEFTERİ gibi muhasebeyle ilgili deft...


LOJİSTİK HUKUKUNA YÜZEYSEL BİR BAKIŞ

LOJİSTİK HUKUKUNA YÜZEYSEL BİR BAKIŞ                                      I-  Lojistik ,kısa bir tanımlamada bulunmak gerekirse, ürünlerin,üreticiden, tüketiciye intikaline kadar geçen ve muhtelif safhalar arzeden bir hizmet süreç ve faaliyetidir şeklinde bir ifade  kullanabiliriz.(….Lojistik günümüzde, tedarik işlevinin yerini almış olan,tedarikle beraber,üretim aşamasında ve bitmiş ürünün müşteriye ulaştırılması sürecinde,hertürlü ürün,bilgi ve para akışının yönetil...


ATATÜRK'ÜN VASİYETNAMESİ-CHP- TÜRKİYE İŞ BANKASI

ATATÜRK'ÜN VASİYETNAMESİ-CHP- TÜRKİYE İŞ BANKASI                           ATATÜRK’ÜN VASİYETNAMESİ –CHP- TÜRKİYE İŞ BANKASI   Atatürk 06.09.1938 tarihinde .Dr.Neşet Ömer İrdelp ve Hasan Rıza Soyak şahitliğinde ,Beyoğlu 6.Noterliği marifetiyle bir vasiyetname tanzim ettirmiştir.Bu vasiyetname aynen şu metni içermektedir. (Maliki olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle, Çankaya’da ki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisine , atideki şartlarla terk ve...


BİR BAĞIŞLAMA HİKAYESİ VE TÜRKİYE İŞ BANKASI SERMAYESİ

BİR BAĞIŞLAMA HİKAYESİ VE TÜRKİYE İŞ BANKASI SERMAYESİ   BİR BAĞIŞLAMA HİKAYESİ VE TÜRKİYE İŞ BANKASININ SERMAYESİ   I-Kurtuluş savaşımız devam ederken ,Hintli Müslümanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi(Ankara hükümeti) ,ordumuzun teçhizat,silah,cephane ikmalinin yapılmasına katkı sağlamak amacıyla önemli miktarda mali bağışta bulunmuştu. Bu Müslüman cemaat ,daha sonra PAKİSTAN devletini kurmuştur.Türkiye Büyük Millet Meclisine bağışlanan bu para,her nedense,bu amaçla kullanılmadı ...


MAHKEMELERCE TAKDİR OLUNAN VEKALET ÜCRETİ

MAHKEMELERCE TAKDİR OLUNAN VEKALET ÜCRETİ             I- 6100 Sayılı Hukuk Muameleleri Kanununun 323.maddesinin (ğ) bendine göre, vekille takibedilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekalet ücreti, maddenin matlabında da belirtildiği üzere, yargılama giderlerindenMADUTTUR. Yargılama giderleri, bir davanın görülmesi ve sonuçlanması için,tarafların ödedikleri paraların tümünü kapsar. (Prof.Bahri Kuru, Prof.Ramazan ARSLAN , Prof.Ejder YILMAZ, Medeni usul hukuku,23.baskı,Anka...


TEYİT MEKTUBU

TEYİT MEKTUBU   GİRİŞ             :   Teyit mektubu konusunu ilk olarak 1975 yılında, yani takriben kırk yıl evvel kaleme almıştım ve bu makalem BANKA ve TİCARET HUKUKU (Batider) DERGİSİNİN  I975 yılı Aralık sayısında basılmıştı.(Batider,Aralık 1975,Cilt VIII,Sayı 2,sh.31-36)Geçen kırk yıl zarfında,bir çok kitap ve makalede naçizane görüşlerime  atıflar yapıldı. 6762 sayılı türk ticaret yasası ilga edilip,6102 sayılı yasa vazedildiğinde,teyit mektubu ile ilgili hüküm(...


BONOLARDA MÜCERRETLİK İLKESİ

BONOLARDA MÜCERRETLİK İLKESİ                               BONOLARDA MÜCERRETLİK İLKESİ GİRİŞ: Genel olarak BORCUN MÜCERRETLİĞİ kavramından, bir borcun sebebinin açıklanmamış olmasına rağmen, borcun GEÇERLİ BİR BORÇ olarak kabul edilmesi anlaşılır. Bu kavram, en açık tanımını Türk borçlar yasasının 18.maddesinde bulur. Anılan hükme göre,(Borcun sebebini içermemiş olsa bile,borç tanıması geçerlidir.)Eski borçlar yasasında bu hüküm,(Borcun sebebini ihtiva etmemiş olsa bile, borç ikrarı ...


Paylaş