BANKALARIN OTOMATİK VEZNE CİHAZLARI (ATM) VE BU CİHAZLARIN ORTAYA ...

BANKALARIN OTOMATİK VEZNE CİHAZLARI (ATM) VE BU CİHAZLARIN ORTAYA KOYDUĞU MALİYE VE BELEDİYE HARÇLARI SORUNLARI   I-Bilindiği gibi,bankalar son yıllarda tüm teknolojik gelişmeleri uygulamaya başlamışlar ve bu cümleden olmak üzere ,bir taraftan bankalar genel müdürlüklerine bağlı elektronik işlem cihazlarından ibaret birimler ihdas etmişler, diğer taraftan ATM (automatic teller machine) yani, otomatik elektronik vezne anlamına gelen elektronik cihazları kullanıma sokmuşlardır.Banka genel ...


BANKALARIN ŞÜPHELİ ALACAKLARINI VARLIK YÖNETİMİ ŞİRKETLERİNE SATIŞINDA

BANKALARIN ŞÜPHELİ ALACAKLARINI VARLIK YÖNETİMİ ŞİRKETLERİNE SATIŞINDAN DOĞAN KURUMLAR VERGİSİ KAÇAĞI   - Vergi Usul Yasasının 323.maddesi ŞÜPHELİ ALACAKLAR matlabını taşımakta olup, 1980 ve 1981 yılları arasında yapılan değişikliklerle aynen şu hükmü taşımaktadır.  “ Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla ;  1- Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; 2- Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen ...


AKREDİTİFLE İLGİLİ ULUSLARARASI YEKNESAK KURALLARIN (600 Sayılı ...

AKREDİTİFLE İLGİLİ ULUSLARARASI YEKNESAK KURALLARIN (600 Sayılı Broşür Hükümleri )YENİ BORÇLAR YASASI KARŞISINDA UYGULANABİLİRLİK ÖLÇÜSÜ -1-     1- Akreditife ilişkin  Uluslar arası yeknesak kuralları içeren İCC’nin 600 sayılı broşür hükümleri,kitaplarımızda ve muhtelif makalelerimizde defalarca belirttiğimiz gibi, ne uluslar arası bir konvansiyon ,ne örf ve adet hukuku kuralı,ne yasa hükmü olup, sadece SÖZLEŞME NİTELİKLİ hukuk kurallarıdır(Lex contractus). Bu görüşümüzü teyit ...


BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI HAKKINDA HUKUKİ GÖRÜŞ

BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI HAKKINDA HUKUKİ GÖRÜŞ BORÇ  ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI VE BAZI BANKALAR   Herşeyden evvel unutulmaması gerekir ki, aciz halini meydana getiren unsur,aciz vesikasının tanzimi keyfiyeti değildir. Tam aksine,aciz halinin şartları meydana geldiği için,aciz vesikası tanzim edilir.    1- 2004  sayılı İcra ve İflas Kanununun 143.maddesine göre, alacaklı alacağının tamamını alamamış ve aciz vesikası düzenlenmesi için gerekli şartlar yerine gelmişse , icra dairesi k...


TEK SATICININ SÖZLEŞMESE HAKKI VE BU HAKKIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR .....

TEK SATICININ SÖZLEŞMESE HAKKI VE BU HAKKIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN İHLALİ                              TEK SATICININ SÖZLEŞMESE HAKKI                                             VE BU HAKKIN                    ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN İHLALİ  TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI     :  Tek satıcılık sözleşmesinin Türk Doktrinindeki sanırız ilk kapsamlı tanımı,1980 yılında teksir halinde yayınlanan doktora tezinde Hasan İşgüzar tarafından şu şekilde yapılmıştır.(……tek ...


AKREDİTİFLE İLGİLİ ULUSLARARASI YEKSENAK KURALLARIN (İCC 600 SAYILI ..

AKREDİTİFLE İLGİLİ ULUSLARARASI YEKSENAK KURALLARIN (İCC 600 SAYILI BROŞÜR HÜKÜMLERİ) YENİ BORÇLAR YASASI KARŞISINDA UYGULANABİLİRLİK ÖLÇÜSÜ-2-   -Aynı başlıklı 1.makalemizde ,akreditife ilişkin uluslar arası yeksenak kuralların,6098 sayılı TÜRK BORÇLAR YASASI hükümleri karşısında ne mertebede uygulama alanı bulabileceğini , genel hatları ile açıklamış ve ezcümle şu hususları dile getirmiştik.                                  a) Akreditife ilişkin yeksenak kurallar , SÖZLEŞME NİTELİKL...


TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ HALİNDE ÖZELLİKLE REKLAM GİDERLERİNİ

TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ HALİNDE ÖZELLİKLE REKLAM GİDERLERİNİN ÜRETİCİDEN TALEBEDİLMESİ VE BİR YARGITAY KARARI   I-Gerek yargısal içtihatlar ve gerekse doktrinde ittifakla kabul edildiği üzere, tek satıcılık sözleşmesi şu şekilde tanımlanmaktadır. (….Tek satıcılık sözleşmesi, yapımcı ile tek satıcı arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen çerçeve niteliğinde, sürekli öyle bir sözleşmedir ki, bununla yapımcı,mamullerin tamamını veya bir kısmını belli bir coğrafi bölgede inhisari o...


BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KEFALETLE İLGİLİ BİR YARGITAY

BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KEFALETLE İLGİLİ BİR YARGITAY KARARI ELEŞTİRİSİ   I-Bir davada,banka genel kredi sözleşmesini kefil sıfatıyla imzalayan kefil aleyhine icra takibi yapmış ve kefil icra takibine itiraz ederek, kefillikten istifa ettiğini ve bu istifasını bankaya bildirdiğini ve bankanın bu istifa beyanına karşı hiçbir reaksiyon göstermediğini ve istifanın vukubulduğu tarihte , kredi borçlusunun bankaya hiçbir borcu bulunmadığını ve fakat istifadan sonra bankanın ...


KAMBİYO SENETLERİNDE AVAL VE İKİ YARGITAY KARARI ELEŞTİRİSİ-EŞİN RIZAS

KAMBİYO SENETLERİNDE AVAL VE İKİ YARGITAY KARARI ELEŞTİRİSİ - EŞİN RIZASI -                                    KAMBİYO SENETLERİNDE  AVAL                                                            VE                                                           İKİ YARGITAY KARARI ELEŞTİRİSİ                                                - EŞİN RIZASI-       1-Yargıtay 12.Hukuk Dairesi , 2013/16400 E,2013/25100 K.04.07.2013 tarihli kararında, (.....Alacaklı tarafından çeke dayalı ka...


TÜRK SPOR HUKUKUNDA DOPİNG

TÜRK SPOR HUKUKUNDA DOPİNG                                                                  Türk spor hukukunda doping kural olarak GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOPİNGLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ  hükümleri ile düzenlenmiştir.Bu yönetmeliğin 3.maddesine göre,yönetmeliğin dayanağı,3289  sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri hakkında kanun ile,bu kanunda değişiklik yapan 3703 sayılı kanun ve 3885 sayılı Avrupa Konseyi Dopingle Mücadele Sözleşmesinin onaylanmas...


BONOLARDA İBRAZ MÜKELLEFİYETİ VE BİR YARGITAY KARARI

BONOLARDA İBRAZ MÜKELLEFİYETİ VE BİR YARGITAY KARARI          I- Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin  2010/13135 E.2010/10980 K.ve 28.10.2010 tarihli kararında ,(…..ihtiyati haciz isteyebilmek için İİK.nun 257/1 maddesine göre, alacağın muaccel olması ve rehinle temin edilmemiş olması yeterlidir. Hamilin ,bonoyu tanzim edene,yani keşideciye ve onun lehine aval verene karşı haciz isteyebilmesi için,bononun vadesinin gelmesi gerekli ve yeterli olup,ayrıca ödememe protestosu çekmesi...


GÜNCEL YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA 18.10.2011 TARİH 33 NO.LU HSYK ......

GÜNCEL YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA 18.10.2011 TARİH 33 NO.LU HSYK GENELGESİNİN UYGULANABİLİR HÜKÜMLERİ HAKİMLER VE SAVCILAR  YÜKSEK  KURULUNUN                 18.10.2011 TARİHLİ 33.SAYILI GENELGESİNİN                                               GÜNCEL   YOLSUZLUK  SORUŞTURMASINDA UYGULANABİLİR HÜKÜMLERİ       T.C. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) 18.10.2011 tarih ve 33 no.lu Genelgesi  ;   -         T.C. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2011 yılı...


Paylaş